Saturday, February 19, 2011

AKUSER SORONE


21-Gi ¯§i‡Y
                                  -bvwmg ivbv gvmy`
Avevi G‡m‡Q GKzk,
G †h Me©-G †h AnsKvi;
‡h w`b Rvwb‡q‡Q evOvjx-
Avgiv `yR©q `ye©vi\

Avevi G‡m‡Q GKzk,
G †h weRq evsjvi;
‡nZz cÖvY w`‡q‡QÕ
Avgvi fvB-
iwdK, mvjvg, eiKZ,
AwnDj­vn, kwdDi I ReŸvi\

Avevi G‡m‡Q GKzk;
Avgvi fv‡qi i³ Sov w`b,
‡h w`b †c‡qwQ †gviv-
‡gv‡`i cÖv‡Yi fvlv,
gv‡qi fvlv-
evsjv fvlv Agwjb\

Avevi G‡m‡Q GKzk;
Avgvi fv‡qi i‡³ ivOv‡bv w`b,
kª×v f‡i ¯§wi Zv‡`i-
hviv evwR‡q‡Q,
evsjv fvlvi R‡qi exY\